Visie

Geloof in jezelf.

doorzetting - leergierig - zelfkennis - positief zelfbeeld

Vanuit inzicht en geloof in hun eigen kunnen zijn kinderen gemotiveerd om te blijven groeien en leren.
Zelfvertrouwen en leergierigheid motiveren hen om eigen grenzen te verleggen.

Wij volgen kinderen van dichtbij op en dagen hen uit volgens hun mogelijkheden. We leren kinderen zichzelf te kennen en te geloven in hun eigen kunnen. Dit willen we bereiken door:
• Een goed uitgebouwd kind- en leerlingvolgsysteem.
• Passende differentiatie, extra begeleiding, hulpmiddelen of extra uitdaging voor wie dit nodig heeft.
• Kinderen te leren reflecteren over zichzelf en hun werk.
• Een sterk geloof te hebben in de groeimogelijkheden van elk kind.
• Te werken aan een sfeer waarin fouten maken deel uitmaakt van het leerproces.
• Elk kind positief aan te moedigen
• …

Op een fijne manier samenleven.

open - respectvol - in dialoog - engagement

Met begrip en respect voor zichzelf, de ander en de omgeving, staan onze kinderen open voor diversiteit en zetten ze zich in voor de kleine en grote wereld waar ze deel van uitmaken.

Wij willen een open school zijn. We communiceren actief met ouders en andere betrokkenen. We leren onze kinderen respectvol omgaan met elkaar en een actieve rol opnemen in hun omgeving.
Dit doen we concreet door:
• Heldere afspraken met elkaar te maken: schoolreglement, samen klasregels opstellen, …
• Ouders te betrekken: heen-en-weerschriftje/agenda, oudercontacten, website, opendeurdagen- en onthaalmomenten, ouderraad,…
• Projecten en uitstappen te doen: boerderij- zee- en bosklassen, thematische uitstappen, sportweek, adventsactie, ....
• Te werken aan sociale vaardigheden en te zorgen voor elkaar a.d.h.v. de doos vol gevoelens …
• Te leren luisteren, praten en samenwerken met elkaar d.m.v. kringgesprekken, partnerwerk, groepswerk, klasdoorbrekend werken, ...
• Zelf het goede voorbeeld te tonen

Kunnen genieten.

verwondering - plezier - waarderen - welbevinden

Kinderen voelen zich goed en gewaardeerd op school. Onze kinderen kunnen (samen) genieten en zich verwonderen over het mooie om hen heen.

Leren en spelen zijn voor kinderen nauw met elkaar verbonden. Wij laten kinderen genieten van rijke en gevarieerde speel- en leeractiviteiten zoals:
• Veel en divers spel - en leermateriaal.
• Thematisch werken in de kleuterklas, rekening houdend met de interesse van de kleuters.
• Ontdek- en experimenteerdozen in de kleuterklas en 1e leerjaar.
• Een groeiend aanbod aan spelactiviteiten op de speelplaats en in de tuin.
• Diverse uitstappen: bos, zee, boerderij, theater, sport, bibliotheek, cultuur, …
• Leeskwartiertje/leespleziertje, voorleesmomenten.
• Samen feest vieren: Sint-Jozefsfeest, Sinterklaas, carnaval, Kerstmis, ...
• ...

Sterk in je schoenen staan.

Weerbaar - kritisch - zelfredzaam - brede basis

Onze kinderen bouwen aan brede kennis en belangrijke vaardigheden (zoals probleemoplossend denken, zichzelf sturen) om zelfstandig en kritisch te functioneren in de samenleving van vandaag en morgen.
In een wereld van verandering maken ze doordachte keuzes en blijven ze trouw aan zichzelf.

We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan en dagen kinderen uit om kritisch na te denken over wat op hen af komt. We leren hen zelfstandig denken en handelen. Dit doen we door:
• Via stappenplannen taken aan te pakken: van jasjes aandoen in de kleuterklas tot zelfstandig een tekst verwerken in de lagere school
• Te werken aan een goede samenhang van de leergebieden over de jaren heen: doordachte keuze voor handleidingen en methodes, blijvende professionalisering van leerkrachten, teamoverleg ,…
• De kinderen te laten groeien in verantwoordelijkheid: klastaken, orde en netheid op school, zorgen voor elkaar,…
• De daglijn te visualiseren in de kleuterklas.
• Technieken, vaardigheden en kennis aan te bieden in gevarieerde activiteiten en lessen.
• ...

Dat alles vanuit Christelijke inspiratie


In onze school laten we ons inspireren door Jezus.
Hij leerde ons dat God een liefhebbende Vader is en hij toonde ons voor hoe we vanuit die liefde kunnen leven en handelen.
We willen anderen uitnodigen om mee te gaan in het verhaal van Jezus:• Wij willen elk kind “zien” en ervan houden om wie het is.
• Wij doen ons best om onze kinderen en collega’s telkens nieuwe kansen te geven,
zoals Jezus vergeving schonk aan mensen die een nieuwe kans verdienden.
• Wij willen kiezen voor wat mensen echt doet leven en groeien:
gastvrijheid, waardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit, ...
en niet voor wat mensen -klein en ongelukkig maakt: veroordeling, roddel, uitsluiting, onverschilligheid, ...
• Wij willen de verhalen uit de Bijbel doorvertellen en de kinderen uitnodigen tot stilte en gebed.
• Wij willen respect hebben voor een ander geloof, zoals Jezus geen onderscheid maakt tussen verschillende overtuigingen.